logotypsygnet

Regulaminy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ADAPTACYJNYCH W WODZIE
DLA NIEMOWLĄT


1. Organizatorem zajęć adaptacyjnych w wodzie dla najmłodszych jest firma
    RHB Tomasz Pawela z siedzibą w Tychach ul. Różyckiego 5/78

2. Zajęcia odbywają się na Krytej Pływalni w Tychach przy ul. Edukacji 9
    w sesjach obejmujących 11 spotkań 30-minutowych.

3. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wniesieniu opłaty za sesję.

4. Opłata za sesję wynosi 310zł. Opłatę należy uiścić w formie przelewu bankowego
    na rachunek 46 1910 1048 2505 8458 8243 0001 Deutsche Bank przed rozpoczęciem zajęć.
    W tytule przelewu należy zaznaczyć imię i nazwisko dziecka.

5. W cenie zajęć zawarta jest opłata za wstęp na basen opiekunów, dziecka, pieluszki
    do pływania oraz ubezpieczenie.

6. W zajęciach bierze udział tylko to dziecko, za które wniesiono opłatę.

7. Zajęcia odbywają się w niecce małego basenu przy zjeżdżalni i w basenie rozgrzewkowym.
    Każdemu dziecku towarzyszy w wodzie tylko jeden rodzic bądź opiekun.

8. Każdorazowo przed zajęciami rodzic bądź opiekun dostaje pieluszkę, którą
    obowiązkowo należy założyć dziecku.

9. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do noszenia stroju kąpielowego oraz klapek.

10. W przypadku zdarzeń losowych np. choroba dziecka istnieje możliwość odrobienia
    jednej nieobecności na zajęciach.
    Nieobecność należy zgłosić wysyłając sms pod nr 509 171 696 lub 501 755 447

11. Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są stosować się do poleceń
    prowadzących.

12. Przed przystąpieniem do zajęć wymagana jest konsultacja z lekarzem pediatrą dotycząca
    stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych u dziecka do ćwiczeń w wodzie.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

14. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pływalni.

15. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora jest zabronione.

16. Na terenie przebieralni oraz dookoła basenu można poruszać się tylko w klapkach.

17. Odpowiedzialność za dziecko na terenie obiektu ponosi rodzic lub opiekun, który przyszedł
    z dzieckiem na zajęcia.

18. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

20. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc przyjęcia do grup są rozpatrywane zgodnie
    z kolejnością zgłoszeń oraz po dokonaniu opłaty za kurs.

21. Uczestnicy zajęć mają pierwszeństwo do wzięcia udziału w następnym sesji.

22. Wniesienie opłaty za sesję jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

23. Osoby, które chcą zrezygnować z udziału w zajęciach otrzymują zwrot pieniędzy za
    niezrealizowane jeszcze lekcje z zastrzeżeniem, że rezygnacja powinna nastąpić na 7 dni
    przed kolejną lekcją, oraz maksymalnie w ciągu 3 pierwszych zajęć danej edycji kursu.

24. Po ww. terminie potrąca się następujące opłaty manipulacyjne:70 % do sześciu zajęć od
    momentu rozpoczęcia kursu, 100% powyżej sześciu zajęć od momentu rozpoczęcia kursu.

25. W przypadku niespełnienia wymogów niniejszego regulaminu organizator może odmówić
    przyjęcia na kurs.

   Bieżące informacje dotyczące zajęć można uzyskać pod numerami telefonu:
   509 171 696 lub 501 755 447